S.H.일상

Daily Snap 2016.06.08 15:23아기 천사.


잘때만큼은 더 자세히 볼 수 있는..^^

NIKON D800 | Aperture priority | Center-weighted average | 1/40sec | F/2.0 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-320 | Off CompulsoryNIKON D800 | Aperture priority | Center-weighted average | 1/40sec | F/2.0 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-1000 | Off CompulsoryNIKON D800 | Aperture priority | Center-weighted average | 1/40sec | F/2.0 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-160 | Off CompulsoryNIKON D800 | Aperture priority | Center-weighted average | 1/40sec | F/2.0 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-280 | Off CompulsoryNIKON D800 | Aperture priority | Center-weighted average | 1/40sec | F/2.0 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-250 | Off CompulsoryNIKON D800 | Aperture priority | Center-weighted average | 1/40sec | F/2.0 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-250 | Off Compulsory


작고 예쁜 너의 발.

기억할께.NIKON D800 | Aperture priority | Center-weighted average | 1/40sec | F/2.0 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-250 | Off Compulsory


우는 모습..^^


배고파서 우는거겠지?ㅎ


NIKON D800 | Aperture priority | Center-weighted average | 1/40sec | F/2.8 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-140 | Off CompulsoryNIKON D800 | Aperture priority | Center-weighted average | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-100 | Off CompulsoryNIKON D800 | Aperture priority | Center-weighted average | 1/80sec | F/2.8 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-100 | Off Compulsory


양손을 모으고 바운서에서 자는 모습이 너무 사랑스럽다..
NIKON D800 | Aperture priority | Center-weighted average | 1/40sec | F/2.8 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-125 | Off Compulsory아빠 닮은 예쁜발..^^


NIKON D800 | Aperture priority | Center-weighted average | 1/40sec | F/2.8 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-125 | Off CompulsoryNIKON D800 | Aperture priority | Center-weighted average | 1/40sec | F/2.8 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-140 | Off Compulsory


신생아패드로 안아보면 어떨까 싶어서

시도..^^


처음에는 답답해 하더니...

안은지 5분만에 잠듬^^;;
NIKON D800 | Aperture priority | Center-weighted average | 1/40sec | F/2.8 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-180 | Off CompulsoryNIKON D800 | Aperture priority | Center-weighted average | 1/40sec | F/2.8 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-280 | Off Compulsory


채은이모가 선물해준 저 꽃양말이

너무 예쁘다..


접종날 신어볼까해서 꺼냈더니

아직은....무리^^
NIKON D800 | Aperture priority | Center-weighted average | 1/40sec | F/2.8 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-180 | Off CompulsoryNIKON D800 | Aperture priority | Center-weighted average | 1/40sec | F/2.8 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-140 | Off Compulsory혁진이모가 선물해준 외출복 입고..^^

엄마랑 접종 가던날..NIKON D800 | Aperture priority | Center-weighted average | 1/40sec | F/2.8 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-500 | Off CompulsoryNIKON D800 | Aperture priority | Center-weighted average | 1/40sec | F/2.8 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-140 | Off CompulsoryNIKON D800 | Aperture priority | Center-weighted average | 1/40sec | F/2.8 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-160 | Off Compulsory


퇴원 후


B형간염 2처접종하러 엄마랑 나갔던 날..^^

무사히 잘 다녀올 수 있어 감사한날이였다.


대기시간이 많았지만 그래도 첫 외출은 성공!^^16.06.02.

Posted by Bin Mom


티스토리 툴바